Infolinia: +48 71 360 41 44
Napisz: info@genom.com.pl

Polityka ochrony danych osobowych klientów korzystających z usług diagnostycznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119 str. 1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Genom Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą pod adresem: Al. Armii Krajowej 10B/3, 50-541 Wrocław, tel. 71 360 41 44, e-mail: info@genom.com.pl;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przyjęcia i realizacji Pani/Pana zlecenia wykonania badania oraz na podstawie Pani/Pana zgody dotyczącej przetwarzania danych o stanie zdrowia (wyniki badania) w celu realizacji dalszej diagnostyki medycznej, w tym przeprowadzenia konsultacji medycznych;

3) odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej z nimi umowy, takie jak dostawcy usług informatycznych i oprogramowania, podmioty wykonujące usługi tłumaczeń, księgowości oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;

4) podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji zlecenia oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, a wyniki badań będą przechowywane przez okres 20 lat;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem), prawo do przenoszenia danych;

6) w przypadku wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji obowiązków wynikających ze złożonego zlecenia, a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości realizacji zlecenia, w tym wykonania diagnostyki medycznej oraz przeprowadzenia konsultacji medycznych;

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane z wykorzystaniem systemu informatycznego, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Mogą natomiast podlegać przekazaniu do państwa trzeciego w przypadku wykonania badania w laboratorium znajdującym się na terytorium USA.


SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY
Genom Sp. z o.o. Sp. k.
Aleja Armii Krajowej 10B/3
50-541 Wrocław

Kontakt w godz. 9:00 - 16:00

Tel. +48 71 360 41 44
Kom. +48 515 064 756
Email: info@genom.com.pl
Usługę zlecisz z dowolnej miejscowości w Polsce.
Odległość to już nie problem!

Więcej informacji na stronie Logistyka

Ważne!
 
Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej 10 dni roboczych przed terminem wysyłki materiału do badań. Termin wysyłki może ulec zmianie. Zainteresowani zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej.

AKTUALNE TERMINY WYSYŁEK MATERIAŁU DO BADAŃ

Lipiec 2020
13.07.2020 - USA (The Great Plains)
14.07.2020 - Niemcy (Biovis') 
20.07.2020 - USA (Doctors Data)
21.07.2020 - Anglia (Genova)


Sierpień 2020
10.08.2020 - Niemcy (Biovis') 
17.08.2020 - USA (The Great Plains)

18.08.2020 - Anglia (Genova)
24.08.2020 - USA (Doctors Data)


Wrzesień 2020
14.09.2020 - USA (The Great Plains)
15.09.2020 - Niemcy (Biovis') 
21.09.2020 - USA (Doctors Data)
22.09.2020 - Anglia (Genova)